Πιστοποίηση MED

Συγκεκριμένα υλικά όπως επίσης και μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί επί των πλοίων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/90/ΕΕ για τον εξοπλισμό πλοίων, ευρέως γνωστότερης ως “MED”.

Ενώ οι περισσότερες οδηγίες της ΕΚ απαιτούν από τα πιστοποιημένα προϊόντα να φέρουν σήμανση “CE”, τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τη “MED” οφείλουν να φέρουν το “πηδαλιόσχημο” σήμα – το γνωστό σε όλους μας “τιμονάκι” – μαζί με τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Κοινοποιημένου Φορέα Πιστοποίησης όπως επίσης και να συνοδεύονται από μια Δήλωση Συμμόρφωσης της ΕΚ που εκδίδεται από τους αντίστοιχους κατασκευαστές. Η “MED” καλύπτει είδη εξοπλισμού πλοίων που εμπίπτουν στις ακόλουθες διεθνείς συμβάσεις που αναπτύχθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO):  

  • SOLAS 1974, Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, όπως τροποποιήθηκε: Σωστικά, εξοπλισμός πλοήγησης και ράδιο-εξοπλισμός
  • MARPOL 1973/78, Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, όπως τροποποιήθηκε: Θαλάσσια ρύπανση
  • COLREG 1972, Διεθνείς κανονισμοί για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, όπως τροποποιήθηκε: Πρόληψη συγκρούσεων

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει πιστοποίηση Εξέτασης Τύπου ΕΚ (Ενότητα Β), Εξακρίβωση επί προϊόντων (Ενότητα ΣΤ) ή εξακρίβωση ΕΚ ανά μονάδα (Ενότητα Ζ) των σωστικών μέσων και του εξοπλισμού πυροπροστασίας. Η υπηρεσία μας παρέχεται από το Α έως το Ω στον Κατασκευαστή, βοηθώντας τον σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης